Member

Professor    Minoru Fujishima
Associate Professor   Takeshi Yoshida
Special Appointment Assistant Professor Kyoya Takano
Researcher   Ruibing Dong
Secretary    Shizuko Togashi

M1
Hossain Md Sazzad
Kyoya Takekawa
Hiroaki Nakaoka
Tomoya Takiwaki
Shota Kohara

B4
Naoto Okazaki
Kakeru Makioka
Tomohiro Kobayashi
Yuki Shimogawa
Yoshitomo Katakuse