• Hagura Yoshio / Food Engineering
 • Shinji Ohta / Ecological Biochemistry
 • Masaoki Tsudzuki / Animal Breeding and Genetics
 • Susumu Ohtsuka / Fisheries
 • Masayuki Shimada / Animal Science Division
 • Kenji Hosono / Food Production Management
 • Hirofumi Saneoka / Plant Nutritional Physiology
 • Tadashi Shimamoto / Laboratory of Food Microbiology and Hygiene
 • Masayuki Yoshida /Fish Physiology
 • Yukinori Yoshimura /Animal Histophysiology
 • Takashi Bungo
 • Jun Wasaki
 • Akihiro Ueda
 • Taketo Obitsu
 • manabu Asakawa
 • Satoru Ueno
 • Takayuki Nakatsubo
 • Takeshi Naganuma
 • Tetsuya Umino
 • Rumi Tominaga
 • Toshihisa Sugino
 • Aki Kato
 • Takuya Suzuki
 • Yoshihiro Sambongi
 • Kazuhiko Koike
 • Masahide Nishibori
 • Hiroyuki Horiuchi
 • Kazuhiko Takeda
 • Hidetoshi Saito
 • Hiroyuki Nakano
 • Yuzo Kurokawa
 • Noriyuki Yanaka
 • Kaori Wakabayashi
 • Yoshinari Yamamoto
 • Takeshi Tomiyama
 • Hisato kuniyoshi

Last Updated:2020.11.25

Kaori Wakabayashi / Laboratory of Aquaculture
(Posted on Mar 11, 2020)

Yuzo Kurokawa / Terrestrial Field Science
(Posted on Jan 9, 2020)

Hidetoshi Saito / Aquatic Ecology
(Posted on Jul 14, 2017)

Hiroyuki Horiuchi / Immunobiology
(Posted on Aug 4, 2017)

Yoshihiro Sambongi / Microbial Biochemistry
(Posted on Jan 26, 2017)

Kazuhiko Koike / Marine Ecosystem Dynamics
(Posted on Feb 24, 2017)

Takuya Suzuki / Food Chemistry
(Posted on Jan 5, 2017)

Aki Kato / Aquatic Field Science
(Posted on Aug 2, 2016)

Rumi Tominaga / Plant Environmental Science
(Posted on Aug 18, 2016)

Tetsuya Umino / Aquaculture
(Posted on Jan 15, 2016)

Takeshi Naganuma / Marine Ecosystem Dynamics
(Posted on Jan 12, 2016)

Satoru Ueno / Biomolecular Physical Chemistry
(Posted on Apr 18, 2016)

Manabu Asakawa / Marine Bioresource Chemistry
(Posted on Oct 13, 2015)

Taketo Obitsu / Animal Nutrition and Feeding
(Posted on Oct 13, 2015)

Akihiro Ueda / Plant Nutritional Physiology
(Posted on Aug 27, 2015)

Hajime Tanida / Terrestrial Field Science
(Posted on Jan 28, 2015)

Noriaki Shimizu / Biological Chemistry
(Posted on Nov 17, 2014)

Koichiro Kawai / Benthos Ecology
(Posted on Nov 17, 2014)

Yukinori Yoshimura / Animal Histophysiology
(Posted on Jul 10, 2014)

Masayuki Yoshida / Fish Neurobiology
(Posted on Jul 10, 2014)

Kenji Hosono / Food Production Management
(Posted on Dec 11, 2013)

Masayuki Shimada / Animal Reproduction
(Posted on Oct 18, 2013)

Susumu Ohtsuka / Aquatic Field Science
(Posted on Sep 2, 2013)

Shinji Ohta / Ecological Biochemistry
(Posted on Mar 25, 2013)

Yoshio Hagura / Food Engineering
(Posted on Feb 25, 2013)

Teruo Maeda / Animal Reproduction
(Retired on March, 2020)

Hideki Tanaka / Agricultural Marketing
(Retired on March, 2020)

Shuichi Furusawa / Immunobiology
(Retired on March, 2020)

Muneharu Esaka / Enzyme Chemistry
(Retired on March, 2020)

Kazuya Nagasawa / Aquaculture
(Retired on March, 2018)

Norihisa Kato / Molecular Nutrition
(Retired on March, 2017)

Shin-ici Uye / Marine Ecosystem Dynamics (Retired on March, 2016)

Kanji Hori / Marine Bioresource Chemistry (Retired on March 31, 2015)