Committee

ICMS2007
HOME
Aim and Topics
General Information
Program
Registration
Submission of Abstracts
Accommodations
Transportation
Support for Young Scientists and Students from Overseas
Committee and Support
Correspondence
Host organization:
Organizing Committee of International Conference on Magneto-Science
Organizing Committee:
Honorary Chairperson: Saburo Nagakura (Tokyo)
Chairperson: Yoshifumi Tanimoto (Higashi-Hiroshima)
Vice-chairpersons: Sumio Ozeki (Matsumoto)
Tsunehisa Kimura (Kyoto)
Advisors: Hisaharu Hayashi (Tokyo)
Koji Kaya (Wako)
Kazuo Kitahara (Tokyo)
Koichi Kitazawa (Tokyo)
Mitsuhiro Motokawa (Sendai)
Shoogo Ueno (Fukuoka)
Hitoshi Wada (Kashiwa)
Masuhiro Yamaguchi (Yokohama)
International Advisors: Samita Basu (Kolkata, India)
Eric Beaugnon (Grenoble, France)
Peter Christianen (Nijmegen, Netherlands)
Peter J. Hore (Oxford, UK)
Jan Kees Maan (Nijmegen, Netherlands)
Roman Morgunov (Orenburg, Russia)
Hans J. Schneider-Muntau (Tallahassee, USA)
Justin Schwartz (Tallahassee, USA)
Robert F. Tournier (Grenoble, France)
Mao-Sheng Zhan (Beijing, China)
Members: Ryoichi Aogaki (Tokyo)
Kimio Akiyama (Sendai)
Shigeo Asai (Nagoya)
Mitsuo Ataka (Ikeda)
Yoshihisa Fujiwara (Higashi-Hiroshima)
Noriyuki Hirota (Tsukuba)
Hideaki Inaba (Chiba)
Kikujiro Ishii (Tokyo)
Masakazu Iwasaka (Chiba)
Tomoyuki Kakeshita (Osaka)
Akio Katsuki (Matsumoto)
Tsukasa Kiyoshi (Tsukuba)
Jyunji Miyakoshi (Hirosaki)
Iwao Mogi (Sendai)
Hiroshi Morita (Chiba)
Seiichiro Nakabayashi (Saitama)
Hideyuki Otsuka (Tsukuba)
Yoshio Sakaguchi (Wako)
Takeshi Shimizu (Morioka)
Keizo Uematsu (Jyouetsu)
Chiaki Uyeda (Osaka)
Kazuo Watanabe (Sendai)
Tsuneo Watanabe (Hachioji)
Hitoshi Watarai (Osaka)
Isao Yamamoto (Yokohama)
Hiroaki Yonemura (Fukuoka)
Koitiro Yonetake (Yamagata)
Program Committee: Sumio Ozeki (Matsumoto)(Chairperson)
Tsunehisa Kimura (Kyoto)
IsaoYamamoto (Yokohama)
Yoshihisa Fujiwara (Higashi-Hiroshima)
Seiichiro Nakabayashi (Saitama)
Yoshio Sakaguchi (Wako)
Iwao Mogi (Sendai)
Steering Committee: Yoshifumi Tanimoto (Higashi-Hiroshima)(Chairperson)
Katsuhiko Fujio (Matsumoto)
Masao Fujiwara (Higashi-Hiroshima)
Yoshihisa Fujiwara (Higashi-Hiroshima)(Secretary)
Taku IIyama (Matsumoto)
Akio Katsuki (Matsumoto)
Fumiko Kimura (Kyoto)
Tsunehisa Kimura (Kyoto)
Shin-ichi Sakurai (Kyoto)
Sumio Ozeki (Matsumoto)
Isao Yamamoto (Yokohama)
Masafumi Yamato (Hachioji)
Joint hosting:
JSPS Asian CORE Program: Construction of the World Center on Electromagnetic Processing of Materials
Cooperation (March 2, 2007):
The Japan Society for the Promotion of Science
The Morino Foundation
The Japan Society of Magneto-Science
The Chemical Society of Japan
The Society of Polymer Science, Japan
The Pharmaceutical Society of Japan
The Biophysical Society of Japan
The Japan Institute of Metals